บทนำ   

ความหมายและลักษณะของงานเขียนแบบ

          การเขียนแบบเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อแสดงรูปร่างลักษณะและรูปรางขนาดของสิ่งของ  การเขียนแบบเป็นการแสดงให้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดทั้งลักษณะรูปร่างขนาดทุก ๆ ส่วน  ดังนั้นการเขียนแบบจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในงานช่างและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เรียกได้ว่าวิชาเขียนแบบเป็นหัวใจของงานช่างทุกชนิด แม้แต่ในสมัยโบราณการเขียนแบบยังไม่เจริญเหมือนสมัยนี้แต่ช่างก็พยายามถ่ายทอดความคิดลงในแผ่นหิน โดยมิได้แยกชิ้นส่วนให้เห็นชัดเจน ซึ่งไม่สะดวกในการทำงานนัก แต่ก็ดีกว่าที่จะทำโดยไม่มีแบบแผนเสียเลย

ความหมายและประโยชน์ของการเขียนแบบ

            การเขียนแบบ  หมายถึง  การเขียนที่แสดงรูปร่างและขนาด
            การออกแบบ    หมายถึง  ความสามารถในการอ่านแบบที่เขียนขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามแบบนั้นและทำเป็นรูปทรงได้

            ประโยชน์ของงานเขียนแบบมีผลต่อการปฏิบัติงานช่างที่จะกำหนดรายละเอียดของงานและดำเนินงานไปได้ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม การศึกษาวิธีการเขียนแบบเราจะต้องศึกษาหลักการเบื้องต้นของการเขียนแบบได้อย่างถูกวิธี จะช่วยให้มีความเข้าใจและนำไปเขียนแบบได้ความสำคัญของงานเขียนแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรา คือ

  1.   ช่วยบันทึกตามแนวคิดสร้างสรรค์
  2.   ช่วยในการจัดลักษณะและสัดส่วนของงานได้อย่างถูกต้อง
  3.   ช่วยในการคิดคำนวณวัสดุในการปฏิบัติงานช่างได้อย่างถูกต้อง
  4.   ช่วยในการนำรูปแบบที่ได้กำหนดแล้วนั้นไปปฏิบัติได้ตามแบบที่เขียนขึ้น

ลักษณะอาชีพการเขียนแบบ  แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1.   การเขียนแบบทางวิศวกรรม  คือการเขียนแบบด้านเครื่องจักรมากกว่าอย่างอื่น การเขียนแบบด้านวิศวกรรมนี้สามารถแยกออกได้ดังนี้
        1.1.   การเขียนแบบเครื่องกล
        1.2.   การเขียนแบบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
        1.3.   การเขียนแบบงานเครื่องยนต์
        1.4.   การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสำรวจ
        1.5.   การเขียนแบบงานช่างกลและโลหะแผ่น

  2.   การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  คือการเขียนแบบทางด้านก่อสร้างซึ่งได้แยกงานเขียนแบบชนิดนี้ออกได้ดังนี้
        2.1.  การเขียนแบบโครงสร้าง
        2.2.  การเขียนแบบสัดส่วนของรูปต่าง ๆ
        2.3.   การเขียนแบบรูปตัด
        2.4.   การเขียนแบบภาพหวัด

            ลักษณะอาชีพของงานเขียนแบบอาจแยกไปได้มากกว่านี้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่ทำ  แต่ความหมายของการเขียนแบบพอสรุปได้ว่าการเขียนแบบหมายถึงการเขียนรูปลงแผ่นกระดาษ  ซึ่งมีคำอธิบายไว้ในแบบอย่างพร้อมมูลโดยการเขียนรูปสัญลักษณ์ หรือเส้นไว้ในแบบทำให้ผู้นำเอาแบบนั้นไปทำเป็นของจริงได้

กลับหน้าหลัก | ด้านบน