ภาพ 3 มิติ

ภาพ3 มิติ คือ ภาพที่มีการแสดงรูปทรง ความกวาง ความยาว ความสูง และความลึก มีลักษณะภาพแสดงปริมาตรของสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นๆ

ภาพ3 มิติที่ใช้ในการเขียนแบบ มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ

ภาพออบบลิก(OBLIQUE)

  - โครงร่างของภาพประกอบด้วยสามเส้นคือ เส้นแนวนอน เส่นแนวดิ่ง และเส้นเอียง45องศา
  - ความกว้างและสูงมีขนาดเท่าของจริงโดยวัดเป็นอัตราส่วน ส่วนความลึกจะมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดจริง
  - ขอบของชิ้นงานที่ถูกบังหรือมองไม่เห็น จะเขียนแทนด้วยเส้นประ
  - โครงสร้างของภาพ OBLIQUEสามารถใช้ไม้บรรทัดทั่วๆไป หรือไม้บรรทัดมุม45ได้ จึงเขียนได้ง่าย
  - มีรูปร่างไม่ค่อยหมือนจริงแต่ใช้พท.ในการเขียนน้อยเพระมีขนาดความลึกเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดจริง

ภาพไดเมตริก(DIMETRIC)

  - โครงสร้างประกอบด้วยสามเส้นคือ เส้นเอียง 7 องศา เส้นแนวดิ่ง และเส้นเอียง 42 องศา
  - ขนาดความกว้าง สูง เท่าของจริงโดยวัดเป็นอัตราส่วนความลึกจะมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดจริงเหมือน OBLIQUE
  - ขอบของชิ้นงานที่ถูกบังหรือมองไม่เห็น จะเขียนแทนด้วยเส้นประ
  - โครงสร้างมีการใช้เส้นทำมุม 7 องศาและ 42 องศา จึงต้องใชไม่บรรทัดปรับมุม
  - โครงสร้างภาพดูเหมือนจริงกว่า OBLIQUE

ภาพไอโซเมตริก(ISOMETRIC)

  - โครงสร้างประกอบด้วยสามเส้นคือ เส้นเอียง30องศาสองเส้น และเส้นแนวดิ่ง
  - ขนาดความกว้าง สูง และลึกเท่าของจริงโดยวัดเป็นอัตราส่วน
  - ขอบของชิ้นงานที่ถูกบังหรือมองไม่เห็น จะเขียนแทนด้วยเส้นประ
  - โครงสร้างมีการใช้เส้นทำมุม30องศาและทำให้กินพท.ในการเขียนมาก แต่สามารถเขียนได้ง่าย

ภาพเพอร์สเปกทีฟ (PERSPECTIVE)

 

  - โครงสร้างประกอบด้วยสามเส้นคือ เส้นเอียงสองเส้น และเส้นเส้นแนวดิ่ง
  - มีจุดปลายสายตาที่มองเห็น เรียกว่า VINISHING POINT (VP) ตั้งแต่ 1 - 3 จุด
  - มีความเหมือนจริง ใช้มากในงานสถาปัตยกรรม

การเขียนแบบภาพออบลิค   การเขียนแบบภาพไอโซเมตริก

กลับหน้าหลัก | ด้านบน