หน้าแรก  >>  
 
  
  รายละเอียดเนื้อหา

  บทนำ ::: คำอธิบายรายวิชา
  ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์
  จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม


  หน่วยการเรียนที่ 1
   เรื่อง::ไฟฟ้าเบื้องต้นและหลักความปลอดภัย
  1. ประวัติและความเป็นมาของไฟฟ้า
  2. ทฤษฎีอิเล็กตรอน
  3. แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า
  4. ชนิดและประเภทของไฟฟ้า
  5. หน่วยวัดไฟฟ้า กฏของโอห์ม และการคำนวณ
  6. การต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
  7. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  8.
การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

  
หน่วยการเรียนที่ 2
   เรื่อง::วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในงานไฟฟ้า
  9.   เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า
  10. วิธีใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์  การบำรุงรักษา

  
หน่วยการเรียนที่ 3
   เรื่อง::การอ่านแบบและเขียนแบบติดตั้งงานไฟฟ้า
  11.
การอ่านแบบ และการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ
  12. การเขียนแบบติดตั้งอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้า


  หน่วยการเรียนที่ 4

   เรื่อง::ชนิดของสายไฟฟ้าและการต่อสายไฟฟ้า
  13. สายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ และวิธีการต่อสาย


  หน่วยการเรียนที่ 5

   เรื่อง::ปฏิบัติการเดินวงจรไฟฟ้ารูปแบบต่าง ๆ
  14. การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า
  15. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอดกลม
  16. การเดินวงจรสวิทช์ทางเดียวกับหลอด F/L
  17. การเดินวงจรสวิทช์ 2 ทางกับหลอดไฟฟ้า
  18. การประยุกต์วงจรไฟฟ้าต่างๆเข้าด้วยกัน
  19. การตรวจซ่อมอุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าที่ชำรุด

  หน่วยการเรียนที่ 6
   เรื่อง::การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
  20. การสำรวจราคาค่าวัสดุ อุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
  21. การทำบัญชีรายรับ รายจ่ายและการคำนวณ

  
แบบทดสอบ >>หลังเรียน
  
แบบประเมินเนื้อหาและกิจกรรม


.
   การเดินวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า :::  วิชาช่างเดินสายไฟในอาคาร  ช 0261 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   

 

การเดินสาย ต่อวงจรปลั๊กและแผงควบคุมไฟฟ้า

1. การประกอบแผงวงจรควบคุมไฟฟ้า (Cut out)

      เป็นการฝึกการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คัทเอ้าท์ คาร์ทริดจ์ฟิวส์ มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อนำมาใช้เป็นวงจรในการ
ควบคุมการตัดต่อวงจรไฟฟ้า และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร มีขั้นตอนการประกอบตามวงจรดังรูป
                      
      1. นำกล่องไม้ขนาด 6 X 8 นิ้ว มากำหนดจุดที่จะวางอุปกรณ์
      2. เอาคัทเอ้าท์ที่เตรียมมาวางบนกล่องไม้ตรงตำแหน่งที่กำหนด ยึดด้วยตะปูเกลียว
      3. เอาคาร์ทริดจ์ฟิวส์ (ปลั๊กฟิวส์) มาวางลงบนกล่องไม้เช่นเดียวกันแล้วยึดด้วยตะปูเกลียว
      4. นำสายไฟที่เตรียมมา (ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 2 X 2.5 mm2 ) ทำการต่อตามที่กำหนดในวงจรข้างล่าง
                        
ข้อสังเกตุ* ปกติสายไฟฟ้าจะมี 2 เส้นเป็นสายสีเทา และสายสีดำ ช่างทั่วไปมักใช้สายสีเทาเป็นสายไฟ (L)และสายสีดำเป็น
สายนิวตรอน (N)    แต่ถ้าจะใช้สายสีดำเป็นสายไฟก็ไม่ผิดกติกา เพียงแต่ต้องกำหนดโค๊ดสีนี้ให้เหมือนกันตลอดทั้งวงจร

2. การประกอบวงจรปลั๊กลอย

     เป็นการฝึกการต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์อย่างง่ายๆ โดยนำเอาปลั๊กตัวผู้(เต้าเสียบ)มาประกอบเข้ากับปลั๊กตัวเมีย(เต้ารับ)
เพื่อนำมาใช้เป็นวงจรในการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าและสามารถนำไปใช้งานในที่ต่าง ๆ

      มีรูปแบบการต่อวงจรดังรูป
                               
      1. ปอกสายไฟทั้งสองด้าน
      2. นำสายไฟสอดใต้แป้นไม้รองเต้ารับ โดยโผล่ปลายสายไว้
      3. นำปลายสายที่โผล่มาต่อเข้ากับเต้ารับที่ขั้วต่อทั้งสอง ทำการยึดกรูให้แน่น
      4. นำปลายสายอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับปลั๊กเสียบ แล้วยึดน๊อต
      5. ปิดฝาปลั๊กเสียบให้เรียบร้อย

ข้อสังเกตุ* การต่อวงจรปลั๊กลอยนี้ จะใช้สายเส้นไหนต่อก็ได้เพราะเป็นไฟกระแสสลับ ไม่กำหนดขั้วในการต่อและถ้าเราจะ
ประยุกต์ให้เกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นโดยทุกครั้งที่ใช้งานอาจไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กเสียบออกจากเต้ารับที่เรา
ไปเชื่อมต่อก็ได้ ถ้าเรานำสวิทช์มาต่อระหว่างเต้ารับกับเต้าเสียบดังวงจรข้างล่าง

                                

หน้า 1:2