หัวข้อเรื่อง
       1. ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊ส
       2. ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
       3. ความปลอดภัยทั่ว ๆ ไปในโรงงาน

สาระสำคัญ
          1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อตนเองบุคคลอื่น ในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องไม่ประมาท
และรู้บริบทของสภาพการทำงาน ได้แก่ หลักการจัดพื้นที่โรงรางให้มีควมเหมาะสมและปลอดภัย การจัดเครื่องมือและ
เครื่องจักรให้มีควมเหมาะสมและปลอดภัยข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอานัย
          2. การเชื่อมโลหะด้วยแก๊สจะเกิดปฏิกิรกยาการเผาไหม้ระหว่างแก๊สออกซิเจนบริสุทธิ์กับแก๊สเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ จะให้
ความร้อนในปริมาณสูง ทำให้โลหะหลอมเหลวได้ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ในบางครั้ง เช่น การระเบิด ไฟไหม้ ไฟลวก และแก๊สเชื้อ
เพลิงที่นำมาเชื่อมนั้นมีหลายชนิด ซึ่งมีสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรงจึงแตกต่างกัน จึงควร
ศึกษาวิธีการป้องกันอย่างถูกต้อง
            3. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นกรรมวิธีที่ได้รับความนิยมใช้มากที่สุด มีความสะดวกในการใช้งานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปตามที่ต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีสายเชื่อมที่ยาวสามารถนำไปใช้งานบริเวณคับแคบได้จึงมีควมคล่องตังในการใช้งานสูง นับ
เป็นหัวใจของงานซ่อมบำรุงของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป งานเชื่อมโหละด้วยไฟฟ้า จัดเป็นกระบวนการที่มีอันตรายแฝงอยู่สูง
เพราะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนั้นขณะปฏิบัติงานยังก่อให้เกิดมลพิษทำลายสุขภาพของผู้ใช้และผู้ปฎิบัติงานใกล้
เคียง อันตรายของการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าได้แก่ ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟไหม้ แสงจากการเชื่อม ฟูมหรือก๊าซพิษ และประการไฟ
จากการเชื่อม
            4. งานโลหะแผ่นเป็นลักษณะงานประเภทหนึ่งที่ขณะปฏิบัติงานนั้นมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนั้นมีมาก เนื่องจากต้องทำ
งานกับวัตถุมีคมตลอดเวลา เช่น แผ่นโลหะบาง เหล็กขีด กรรไกร วงเวียนและเครื่องตัดโดยเครื่องมือต่าง ๆ เหล่นนี้ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ตลอดเวลาถ้าผู้ปฏิบัติงานประมาท

จุดประสงค์การเรียนการสอน
       จุดประสงค์ทั่วไป
       
เมื่อเรียนจบนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ ความปลอดภัยเกี่ยวกัยการเชื่อมโหละด้วยไฟฟ้า แก็สและงานโลหะแผ่น
พร้อมทั้งตระหนักในกฎแห่งความปลอดภัย ยึดมั่นใน กฏระเบียบของโรงงาน
        จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
         1. บอกวิธีการป้องกันและข้อควรระวังในการทำงานให้มีความปลอดภัยได้
         2. บอกอันตรายที่เกิดจาการเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและวิธีการป้องกันได้ถูกต้อง
         3. บอกอันตรายที่เกิดจาการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า และบอกวิธีการป้องกัยได้ถูกต้อง
         4. บอกอันตรายที่เกิดจากงานโลหะแผ่นและวิธีการป้องกันได้ถูกต้อง

หน่วยการเรียนที่ 1 เรื่อง ความปลอดภัยบทเรียนออนไลน์       วิชา     งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น       โดย  นายสุประดิษฐ วังพฤกษ์            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    เนื้อหารายวิชา

1. ความปลอดภัยทั่วไปในการทำงาน
2.ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วยแก๊ส
3.ความปลอดภัยในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า